Transport towarów we całej Unii Europejskiej
Transport towarów we całej Unii Europejskiej

Spedycja na miarę Twoich potrzeb

DOŚWIŎDCZYNIE

Doświŏdczynie ôd naszych prŏcownikōw we spedycyji je wieloletnie.

24/h

Robiymy 24/7

MŌNITORING GPS

Nasza flota mŏ stały mōnitoring dziynki nojmoderniyjszym systymōm lokalizacyje GPS.

FLOTA

Mōmy moderno flota, kerŏ spełniŏ wszyjske wymogi.

ITIMAT

Sōm my dynamicznōm spedycyjnōm fyrmōm, szpecjalizujymy sie we usugach transportowych i magazynowych. Doświŏdczynie ôd naszych fachmanōw we spedycyji je wieloletnie.
Nasze doświŏdczynie i modernŏ flota gwarantujōm profesjōnalne, wartke i skuteczne metŏdy dlŏ potrzeb ôd naszych klijyntōw.

Nasze usugi

Przekludzki
Ôferujymy posugi transportowe przi przekludzkach we cołkij Europie. Tak sztandardowe, jak tyż ekstra.
Transport budowlany
Ôferujymy transport maszin budowlanych na bauplace. Jednym z knifōw użyciŏ autōw typu „Winda” je transport do fyrmōw budowlanych.
Transport indywidualny
Do kożdego transportu podłażymy indywidualnie i starōmy sie cołkimi siyłami, coby klijynt bōł do kōńca rŏd.
Dlŏ cyntrōw handlowych
Pŏrōmy sie tyż ekstra transportym do cyntrōw handlowych. Kŏżde z naszych aut mŏ wōzek paletowy, co przizwŏlŏ kerowcy zaladować i rozladować tŏwŏr przedsia i we egal jakim miyjscu.
Transport tŏwŏrōw niybezpiecznych
Dziynki wieloletniymu doświŏdczyniu radzi robiymy tyż transport ladunkōw szpecjalistycznych i niybezpiecznych. We naszyj flocie znojdōm sie auta ze maszinami do jejich przewozu, a nasi kerowcy majōm wszyjske papiōry do przewożyniŏ tŏwŏrōw tyj zorty.
Transport medyczny
Specjalizujymy sie tyż we transporcie medycznym do klijyntōw indywidualnych i instytucyji medycznych.

TRANSPORT WE EUROPIE

Sōm my transportowōm fyrmōm, co fōnguje we Polsce i Europie.
Nasza ôferta je tak do małych fyrmōw, jak tyż dlŏ miyndzynŏrodowych kōncernōw, co szukajōm niyzawodnego transportu.

Oferta plus szl

Odprawy celne
Odprawy celne w eksporcie, imporcie, tranzycie. Doradztwo, wnioski i odwołania w sprawach celnych

Dokumenty
Wypełniamy karnety TIR, CMR
Dokumenty dodatkowe, takie jak świadectwa pochodzenia, świadectwa EUR.1

Magazyny
Stałą współpracę z magazynami i składami celnymi

Organizacja
Pomoc w organizowaniu przewozów

Starōmy sie, coby nasza ôferta była jak nojbarzij elastycznŏ, kōmplymentarnŏ i sztymowała ze waszymi potrzebami. Na pytanie ôd klijynta radzi pōmogymy we ôrganizacyji transportu poza Unijo.

HOME

kontakt
kontakt

Piszcie do nos i dzwońcie
Na kożde zapytania łodpowiadamy do 10 minut.

Galeria szl